Thiên V: Sự-nghiệp về mặt Đời: Công-nghiệp cánh-mạng