b) Điều-Lệ Ứng-Cử, Đề-Cử & Bầu-Cử Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại

 
 
GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO
BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI
 

ĐIỀU-LỆ

ỨNG-CỬ, ĐỀ-CỬ & BẦU-CỬ

BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

 

CHƯƠNG I

Mở Đầu

         Chiếu theo Điều 16-e Điều-Lệ và Nội-Quy (ĐL & NQ) của Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo (BTS\TƯHN\GH\PGHH) ban hành ngày 27-12-2003:  “... Về việc ứng-cử, bầu-cử sẽ được qui-định bằng những văn-kiện riêng.”  Kể từ đó, chúng ta vẫn chưa có một văn-kiện chính-thức nào cho việc bầu-cử BTS\TƯHN\GH\PGHH.  Vì vậy, chiếu theo quyết-nghị của Đại-Hội Đạo ngày 26-6-2010 tại San José, một Ban Tu-Chính Nội-Quy (BTC\NQ) đã được thành-lập để soạn thảo bản Điều-Lệ về Ứng-Cử, Đề-Cử và Bầu-Cử BTS\TƯHN\GH\PGHH.

         Trước khi soạn bản Điều-Lệ nầy, Ban Tu-Chính đã tham-khảo với nhiều đồng-đạo Trị-Sự Viên thuộc các Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện Địa-Phương, quý vị Cố-Vấn Ban Tu-Chính để xin góp ý.  Ban Tu-Chính đã nhận được rất nhiều ý-kiến khác nhau cho mỗi vấn đề.  Tuy nhiên, tất cả các ý-kiến đóng góp nầy đều có một điểm chung, đó là muốn bầu chọn một tân Hội Trưởng BTS\TƯHN\GH\PGHH có đạo-hạnh, kinh-nghiệm hoạt-động giáo-sự, và khả-năng điều-hành để hướng-dẫn Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo tại hải-ngoại hoạt-động một cách tích-cực theo đúng với Mục-Đích và Tôn-Chỉ hành đạo thể hiện qua Điều 3 & 4 của Điều-Lệ và Nội-Quy BTS\TƯHN\GH\PGHH.  Hơn nữa, trong nhiều nhiệm-kỳ qua, chúng ta nhận thấy rằng những sinh-hoạt của BTS\TƯHN\GH\PGHH đã gặp rất nhiều khó-khăn mà nguyên do chính là vì thiếu nhân-sự có khả-năng thích-hợp cho từng chức-vụ được giao-phó, hay là nhân-sự có khả-năng lại không có thời giờ để hoàn-thành trách-nhiệm, hoặc là các Trị-Sự Viên làm việc không ăn-khớp với nhau do việc bình chọn từng chức-vụ qua số phiếu đã bầu cao thấp, ...  Vì vậy, để vượt qua các khó-khăn như vừa kể, và để giúp cho tân BTS\TƯHN\GH\PGHH hoạt-động một cách hữu-hiệu, năng-động với những Trị-Sự Viên có đạo-hạnh, đầy đủ khả-năng cho từng chức-vụ, thì phương-pháp bầu-cử trước đây cần phải được thay-đổi cho thích-hợp.

         Nhận thức được công-việc làm nầy thật vô cùng khó-khăn và tế-nhị, Ban Tu-Chính đã căn-cứ trên ý-kiến đóng góp của đa-số quý đồng-đạo để soạn ra Bản Dự-Thảo Điều-Lệ.  Kế đến, Bản Dự Thảo Điều-Lệ đã được gởi đến tất cả Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện Địa-Phương để xin góp ý cho từng điều khoản.  Sau khi nhận được các đề-nghị sửa-đổi chính-thức từ các Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện Địa-Phương, Bản Dự-Thảo Điều-Lệ đã được tu-chính theo đa-số ý-kiến đề-nghị, và được ban-hành để trở thành Điều-Lệ chính-thức áp-dụng cho việc tổ-chức bầu-cử BTS\TƯHN\GH\PGHH  sau nầy.

CHƯƠNG II

Mục-Đích và Trách-Nhiệm

Điều 1:   Chỉ bầu chọn 1 Hội Trưởng của Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo (BTS\TƯHN\GH\PGHH).

Điều 2:   Tùy theo nhu-cầu giáo-sự, các chức-vụ còn lại trong BTS\TƯHN\GH\PGHH (chiếu theo Điều 20 Điều-Lệ và Nội-Quy của BTS\TƯHN\GH\PGHH ) sẽ được chọn-lựa và bổ-nhiệm bởi Hội Trưởng căn-cứ trên các yếu-tố đạo-hạnh, kinh-nghiệm hoạt-động giáo-sự, và khả-năng thích-hợp cho từng chức-vụ (xem Phụ-Chú 1).

Điều 3:   Các thành-viên khiếm-khuyết sẽ được bổ-sung bằng văn-bản chánh-thức gởi đến tất cả Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện Địa-Phương (BTS & BĐD\ĐP) trong vòng một tháng sau ngày bầu-cử.

Điều 4:   Hội Trưởng của BTS\TƯHN\GH\PGHH hoàn-toàn chịu trách-nhiệm về đạo-hạnh và khả-năng thích-hợp của từng Trị-Sự Viên được bổ-nhiệm cho mỗi chức-vụ trong BTS\TƯHN\GH\PGHH.

Điều 5:   Mỗi Trị-Sự Viên trong BTS\TƯHN\GH\PGHH chịu trách-nhiệm trước Hội Trưởng về công-tác được giao-phó.

Điều 6:   Hội Trưởng có quyền bãi-nhiệm Trị-Sự Viên của BTS\TƯHN\GH\PGHH nếu nhận thấy thiếu đạo-hạnh hoặc thiếu khả-năng thích-hợp để hoàn-thành trách-nhiệm được giao-phó, và Hội Trưởng có quyền bổ-nhiệm tân Trị-Sự Viên để thay thế.  Tuy nhiên, trước khi có quyết-định bãi-nhiệm Trị-Sự Viên của BTS\TƯHN\GH\PGHH, Hội Trưởng có trách-nhiệm tham-khảo với các thành-viên trong Ban Thường-Vụ của BTS\TƯHN\GH\PGHH.

           Nếu có quyết-định bãi-nhiệm, Hội Trưởng BTS\TƯHN\GH\PGHH sẽ có văn-thư chánh-thức thông-báo gởi đến tất cả Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện Địa-Phương.

Điều 7:      Hội Trưởng của BTS\TƯHN\GH\PGHH hoàn-toàn chịu trách-nhiệm về mọi sinh-hoạt giáo-sự và điều-hành Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo tại hải-ngoại trước các Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện Địa-Phương.

CHƯƠNG III

Nguyên-Tắc

Điều 8:  Bầu-cử theo thể-thức đơn-danh, gián-tiếp (bầu theo phương-thức cử-tri đoàn), và kín (xem Phụ-Chú 2).

Điều 9:  Ứng-cử viên chính-thức, người được đề-cử chính-thức, người đề-cử, Ban Trị-Sự hoặc Ban Đại-Diện Địa-Phương đứng ra đề-cử hoặc giới-thiệu một ứng-cử viên, và cử-tri đoàn (từ các Ban Trị-Sự hoặc Ban Đại-Diện Địa-Phương) phải hiện-diện (có mặt) trong ngày Đại-Hội Đạo để bầu-cử.

a)   Ứng-cử viên chính-thức là người tự ra ứng-cử đúng theo các thể-thức, điều-kiện qui-định theo Điều 11 dưới đây, và được hợp-thức hóa trong ngày tiền Đại-Hội Đạo.

b)   Người được đề-cử chính-thức là người được đề-cử vào chức-vụ Hội Trưởng bởi một tín-đồ, hay từ Ban Trị-Sự hoặc Ban Đại-Diện Địa-Phương.  Người được đề-cử phải chấp-thuận sự đề-cử.  Người được đề-cử phải được Ban Tổ-Chức Bầu-Cử xác-định hội đúng điều-kiện qui-định của Điều 11 dưới đây để trở thành ứng-cử viên chính-thức.

Điều 10:    Không chấp nhận bầu-cử theo lối khiếm-diện (vắng mặt) qua văn-thư, điện-thư (e-mail), hay bằng điện-thoại (xem Phụ-Chú 3).

CHƯƠNG IV

Ứng-Cử và Đề-Cử

Điều 11: Mọi tín-đồ Phật-Giáo Hòa-Hảo từ 55 tưổi trở lên, biết gìn-giữ giới cấm của Đạo, không phạm các tiền-án nơi quốc-gia mình cư-ngụ, và hội đủ một trong các điều-kiện sau đây có quyền ra ứng-cử, hoặc được đề-cử vào chức-vụ Hội Trưởng BTS\TƯHN\GH\PGHH:

a)   Trị-Sự Viên trong BTS\TƯHN\GH\PGHH vừa mãn-nhiệm và đã liên-tục hoạt-động ít nhất là 1 nhiệm-kỳ (3 năm).

b)   Trị-Sự Viên trong Ban Thường-Vụ của Ban Trị-Sự hoặc Ban Đại-Diện Địa-Phương và đã liên-tục hoạt-động ít nhất là 3 năm.

c)    Cựu Trị-Sự Viên trong Ban Thường-Vụ của BTS\TƯHN, Ban Trị-Sự hoặc Ban Đại-Diện Địa-Phương.

d)   Nếu một tín-đồ không thuộc ba thành-phần nêu trên (a,b,c) muốn ra ứng-cử hoặc được đề-cử, phải được ít nhất là có hai Ban Trị-Sự hoặc Ban Đại-Diện Địa-Phương giới-thiệu hoặc đề-cử, và phải kèm theo văn-thư giới-thiệu khi nộp đơn ra ứng-cử.  Mỗi Ban Trị-Sự hoặc Ban Đại-Diện Địa-Phương chỉ được giới-thiệu một ứng-cử viên hay đề-cử một tín-đồ ra ứng-cử.

Điều 12: Đơn xin ứng-cử phải gởi đến Chánh Thư-Ký BTS\TƯHN\GH\PGHH bằng văn-thư hay điện-thư (e-mail) sớm nhất là 3 thángtrễ nhất là 2 tuần lễ trước ngày Đại-Hội Đạo, và Chánh Thư-Ký có nhiệm-vụ thông-báo nhanh-chóng bằng điện-thư đến tất-cả Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện Địa-Phương để các Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện Địa Phương có đủ thời giờ nghiên-cứu, tìm-hiểu về ứng-cử viên trước khi đi dự Đại-Hội Đạo để bầu-cử.

Điều 13: Trong ngày tiền Đại-Hội Đạo, Chánh Thư-Ký BTS\TƯHN sẽ thông-báo số người ra ứng-cử vào chức-vụ Hội Trưởng BTS\TƯHN và tính-cách hợp-lệ chiếu theo Điều 11 nêu trên để cử-tri đoàn của tiền Đại-Hội Đạo biểu-quyết chấp-thuận hoặc bác-bỏ một ứng-cử viên.  Ứng-cử viên phải đạt được tối thiểu là 2/3 số phiếu chấp-thuận từ cử-tri đoàn hiện-diện trong ngày tiền Đại-Hội Đạo mới được xem là ứng-cử viên chính-thức.

Điều 14: Trong trường-hợp chỉ có 1 ứng-cử viên chính-thức, hoặc không có ứng-cử viên chính-thức vào chức-vụ Hội Trưởng BTS\TƯHN\GH\PGHH, Điều 11 nói trên cũng sẽ được áp-dụng cho việc đề-cử thêm để có ít nhất là 2 ứng-cử viên chính-thức.

Điều 15: Trong trường-hợp chỉ có 1 ứng-cử viên chính-thức vào chức-vụ Hội Trưởng BTS\TƯHN\GH\PGHH, và không có tín-đồ nào đồng ý nhận sự đề-cử để ra tranh cử chính-thức, việc bầu chọn vẫn được tiếp-tục với 1 ứng-cử viên qua phương-thức “Tín-Nhiệm” hay “Bất Tín-Nhiệm”.

Điều 16:    Trong trường-hợp không có ứng-cử viên chính-thức vào chức-vụ Hội Trưởng BTS\TƯHN\GH\PGHH,  và chỉ có 1 tín-đồ đồng ý nhận sự đề-cử để ra tranh cử chính-thức, việc bầu chọn vẫn được tiếp-tục với 1 ứng-cử viên qua phương-thức “Tín-Nhiệm” hay “Bất Tín-Nhiệm”.

CHƯƠNG V

Cử-Tri Đoàn và Ban Tổ-Chức Bầu-Cử

Điều 17:  Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện Địa-Phương là đại-diện chính-thức cho tín-đồ của  địa-phương mình.  Do đó, số cử-tri đoàn được đặt trên căn-bản là Ban Trị-Sự, hay Ban Đại-Diện Địa-Phương:

a)   Mỗi Ban Trị-Sự Địa-Phương sẽ có 2 phiếu cử-tri đoàn cho mỗi vòng bỏ phiếu.

b)   Mỗi Ban Đại-Diện Địa-Phương sẽ có 1 phiếu cử-tri đoàn cho mỗi vòng bỏ phiếu.

c)    BTS\TƯHN\GH\PGHH vừa mãn-nhiệm sẽ không được cấp phiếu cử-tri đoàn để bầu như là một Ban Trị-Sự,  chỉ có vị Hội Trưởng vừa mãn-nhiệm sẽ được cấp 1 phiếu cử-tri đoàn “đặc-biệt” để bầu chọn nếu xảy ra trường-hợp như đã viện dẫn trong Điều 33 hay Điều 34-a  dưới đây.

d)   Nếu một Trị-Sự Viên thuộc BTS\TƯHN\GH\PGHH vừa mãn-nhiệm cũng là Trị-Sự Viên thuộc Ban Trị-Sự hoặc Ban Đại-Diện Địa-Phương, Trị-Sự Viên nầy sẽ bỏ phiếu theo số cử-tri đoàn phân-phối cho địa-phương của mình.

e)   Nếu một Trị-Sự Viên thuộc Ban Trị-Sự hoặc Ban Đại-Diện Địa-Phương ra ứng-cử, hoặc được đề-cử chính-thức, Trị-Sự Viên nầy sẽ bỏ phiếu theo số cử-tri đoàn phân-phối cho địa-phương của mình.

Điều 18: Vào khoảng 3 tháng trước ngày Đại-Hội Đạo để tổ-chức bầu-cử tân Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại, chiếu theo Điều 21 và 22 của Điều-Lệ và Nội-Quy BTS\TƯHN\GH\PGHH, BTS\TƯHN hiện-hữu sẽ có văn-thư chính-thức gởi đến từng địa-phương trực thuộc hệ-thống tổ-chức, theo đó, xác-định tư-cách pháp-nhân là Ban Trị-Sự, hoặc Ban Đại-Diện Địa-Phương.  Vì thế, sẽ được cấp 2 hoặc 1 phiếu cử-tri đoàn cho mỗi vòng bỏ phiếu trong ngày Đại-Hội Đạo.

Điều 19: Ban Trị-Sự hoặc Ban Đại-Diện Địa-Phương mới thành-lập, hoặc đã có từ lâu nhưng không trực thuộc trong hệ-thống tổ-chức của Giáo-Hội thì cần phải xin gia-nhập, được Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại chấp-thuận, và phải sinh-hoạt trong hệ-thống tổ-chức của Giáo-Hội ít nhất là 1 năm tính đến ngày bầu-cử mới được cấp phiếu cử-tri đoàn để bầu-cử (xem Phụ-Chú 4).

Điều 20: Trong ngày Đại-Hội Đạo để tổ-chức bầu-cử, Ban Tổ-Chức Bầu-Cử sẽ được thiết-lập và bao gồm:  Chủ-Tọa Đoàn, Kiểm-Soát Đoàn, và Thư-Ký Đoàn.

a)   Thư-Ký Đoàn giúp Ban Tổ-Chức Bầu-Cử lập biên-bản bầu-cử, phân-phối số phiếu cử-tri đoàn cho mỗi Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện Địa-Phương, mở thùng phiếu, đọc tên người đã được bầu, chuyển số phiếu của cử-tri đoàn đã bầu đến Kiểm-Soát Đoàn để kiểm-soát sự hợp-lệ.

b)   Kiểm-Soát Đoàn giúp Ban Tổ-Chức Bầu-Cử kiểm-soát sự hợp-lệ của số phiếu cử-tri đoàn đã bầu từ tổng-số cử-tri đoàn hiện-diện.  Chuyển số phiếu của cử-tri đoàn đã bầu đến Chủ-Tọa Đoàn để minh-chứng kết-quả.

c)    Chủ-Tọa Đoàn điều-hành và chịu trách-nhiệm mọi công-việc tổ-chức bầu-cử:  Xác-định sự hợp-lệ của ứng-cử viên, hoặc người được đề-cử, điều-khiển cuộc bầu-cử theo tinh-thần dân-chủ, vô-tư, giải-quyết các khiếu-nại nếu có, và tuyên-bố kết-quả bầu-cử.

Điều 21: Chiếu theo Điều 30 Chương IX của Điều-Lệ & Nội-Quy BTS\TƯHN\GH\PGHH, trong Đại-Hội Đạo thường niên có tổ-chức Bầu-cử khi nhiệm-kỳ của BTS\TƯHN\GH\PGHH đáo hạn, Ban Tổ-Chức Bầu-Cử có trách-nhiệm kiểm-soát và thỏa-mãn cả hai điều-kiện sau đây trước khi tiến-hành tổ-chức bầu-cử:

a)   Số Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện Địa-Phương tham-dự trong Đại-Hội Đạo để tổ-chức bầu-cử phải đạt đa-số quá bán trên tổng-số Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện Địa-Phương trực thuộc hệ-thống Giáo-Hội hiện tại và có đủ tư-cách cử-tri đoàn để bầu (xem Phụ-Chú 5).

b)   Số cử-tri đoàn từ các Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện Địa-Phương hiện-diện trong ngày Đại-Hội Đạo cũng phải đạt đa-số quá bán trên tổng-số cử-tri đoàn từ các Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện Địa-Phương trực thuộc hệ-thống Giáo-Hội hiện tại (xem Phụ-Chú 6).

Điều 22:    Chiếu theo Điều 30 Nội-Quy & Điều-Lệ của BTS\TƯHN\GH\PGHH, nếu áp-dụng Điều 21 nói trên mà không thỏa-mãn được cả hai điều-kiện, thì việc tổ-chức bầu-cử BTS\TƯHN\GH\PGHH phải đình-hoản cho kỳ Đại-Hội Đạo năm sau.  BTS\TƯHN\GH\PGHH vừa mãn-nhiệm sẽ được lưu-nhiệm thêm 1 năm nữa với đầy đủ trách-nhiệm và quyền-hạn.  Đại-Hội Đạo năm sau sẽ phải tổ-chức bầu-cử cho dù không có đủ đa-số quá bán các Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện Địa-Phương hiện-diện, hay đa-số quá bán cử-tri đoàn hiện-diện.

CHƯƠNG VI

Thủ-Tục Bầu-Cử và Công-Bố Kết-Quả

Điều 23:  Trong ngày Đại-Hội Đạo để tổ-chức bầu-cử, Ban Tổ-Chức Bầu-Cử sẽ yêu-cầu các Đại-Biểu của mỗi Ban Trị-Sự hoặc Ban Đại-Diện Địa-Phương ngồi theo từng nhóm gần nhau.  Như vậy, sẽ giúp cho việc bầu-cử được dễ-dàng và thích-nghi theo tinh-thần dân-chủ trong khi chọn-lựa và quyết-định ứng-cử viên để bầu theo phương-thức cử-tri đoàn.

Điều 24: Nếu không có tối thiểu là 2 ứng-cử viên chính-thức, Ban Tổ-Chức Bầu-Cử sẽ yêu cầu các Đại-Biểu hiện-diện đề-cử thêm những tín-đồ có đủ đạo-hạnh và khả-năng dựa trên các tiêu-chuẩn của Điều 11 nói trên.  Người được đề-cử phải tuyên-bố chấp-nhận sự đề-cử và được Ban Tổ-Chức Bầu-Cử cứu xét chiếu theo Điều 11 nói trên và công-bố là hợp-lệ.

Điều 25:  Chủ-Tọa Đoàn sẽ công-bố tổng-số ứng-cử viên chính-thức, hoặc số người được đề-cử chính-thức là hợp-lệ để được bầu chọn 1 tân Hội Trưởng của BTS\TƯHN\GH\PGHH.

Điều 26: Ứng-cử viên chính-thức phải tự giới-thiệu về mình qua các yếu-tố đạo-hạnh, trình-độ văn-hóa, kinh-nghiệm hoạt-động giáo-sự, khả-năng điều-hành, chương-trình hoạt-động cho Đạo trong tương-lai sau khi đắc-cử.  Đối với người được đề-cử chính-thức, Đại-Biểu đề-cử sẽ làm công-tác giới-thiệu nầy cho người được đề-cử chính-thức (xem Phụ-Chú 7).

Điều 27:  Ban Tổ-Chức Bầu-Cử sẽ dành 10 phút cho mỗi ứng-cử viên chính-thức, hoặc người được đề-cử chính-thức để trả lời các câu hỏi được đặt ra từ các cử-tri đoàn.  Các câu hỏi được đặt ra phải liên-quan đến các yếu-tố đạo-hạnh, trình-độ văn-hóa, kinh-nghiệm hoạt-động giáo-sự, hay khả-năng điều-hành, hoặc chương-trình hoạt-động cho Đạo trong tương-lai sau khi đắc-cử.

Điều 28:  Một thùng bỏ phiếu sẽ được đặt trước chân dung Đức Huỳnh Giáo-Chủ, Ngôi Tam-Bảo, và trước mặt cử-tọa.  Thùng “không” nầy sẽ được kiểm-chứng bởi Kiểm-Soát Đoàn trước khi bắt đầu bỏ phiếu cử-tri đoàn vào.

Điều 29:  Thư-Ký Đoàn sẽ phân-phối số phiếu cử-tri đoàn đến từng Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện Địa-Phương hiện-diện trong Đại-Hội Đạo để được bầu-cử căn-cứ theo Điều 18 nói trên.  Kiểm-Soát Đoàn công-bố chi-tiết về tổng-số phiếu cử-tri đoàn đã được phân-phối ra.

Điều 30:  Đại-biểu sử-dụng phiếu cử-tri đoàn để bầu-cử phải là Hội Trưởng, hay Phó Hội Trưởng của Ban Trị-Sự hoặc Ban Đại-Diện Địa-Phương.  Nếu không có Hội Trưởng, hay Phó Hội Trưởng, hoặc Xử-Lý Thường-Vụ Hội Trưởng đến dự Đại-Hội Đạo, Trị-Sự Viên giữ vai-trò Đại-biểu sử-dụng phiếu cử-tri đoàn để bầu-cử cần phải có giấy ủy-quyền từ Hội Trưởng Ban Trị-Sự hoặc Ban Đại-Diện Địa-Phương của mình.

Điều 31:  Chủ-Tọa Đoàn tuyên-bố cuộc bầu-cử bắt đầu và dành 10 phút để cho các Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện Địa-Phương hoàn thành việc bỏ phiếu.

Điều 32:  Một ứng-cử viên, hoặc người được đề-cử chính-thức được xem là đắc-cử nếu đạt được túc-số bầu đa-số quá bán.  Nguyên-tắc đắc-cử theo đa-số quá bán nầy cũng được áp-dụng cho việc bầu “Tín-Nhiệm” hay “Bất Tín-Nhiệm” trong trường-hợp chỉ có 1 ứng-cử viên, hay 1 người được đề-cử chính-thức (xem Phụ-Chú 8).

Điều 33:  Trong trường-hợp chỉ bầu chọn một trong 2 người, nhưng kết-quả số phiếu đã bầu bằng nhau cho mỗi người, Hội Trưởng BTS\TƯHN\GH\PGHH vừa mãn-nhiệm sẽ dùng 1 phiếu cử-tri đoàn “đặc-biệt” của mình để bầu chọn người đắc-cử (xem Phụ-Chú 9).

Điều 34: Trong trường-hợp chỉ bầu 1 người theo phương-thức “Tín-Nhiệm” hay “Bất Tín-Nhiệm”,

a)   Nếu kết-quả số phiếu đã bầu “Tín-Nhiệm” chỉ đạt được 50% tổng-số phiếu bầu hợp-lệ, Hội Trưởng BTS\TƯHN\GH\PGHH vừa mãn-nhiệm sẽ dùng 1 phiếu cử-tri đoàn “đặc-biệt” của mình để bầu theo phương-thức “Tín-Nhiệm” hay “Bất Tín-Nhiệm” (xem Phụ-Chú 10).

b)   Nếu kết-quả số phiếu đã bầu “Tín-Nhiệm” đạt được dưới 50% tổng-số phiếu bầu hợp-lệ (xem Phụ-Chú 11), BTS\TƯHN\GH\PGHH vừa mãn-nhiệm sẽ được lưu-nhiệm thêm 1 năm nữa với đầy đủ trách-nhiệm và quyền-hạn.  Đại-Hội Đạo năm sau sẽ phải tổ-chức bầu-cử cho dù không có đủ đa-số quá bán các Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện Địa-Phương hiện-diện, hay đa-số quá bán cử-tri đoàn hiện-diện (như Điều 21 nói trên).

Điều 35:  Trường-hợp có từ 3 ứng-cử viên, hoặc người được đề-cử chính-thức trở lên, trong vòng bầu-cử đầu nếu không có người nào được bầu với túc-số đa-số quá bán, thì bầu tiếp tục vòng chung-kết chỉ dành cho 2 người cao phiếu nhất trong vòng bầu-cử đầu mà thôi.  Kết-quả của vòng bầu chung-kết nầy sẽ căn-cứ trên Điều 32 và 33 nói trên.

Điều 36: Sau khi điền xong các phiếu cử-tri đoàn, cử-tri tự mình đem bỏ vào thùng phiếu.  Sau 10 phút bỏ phiếu, Chủ-Tọa Đoàn tuyên-bố công-việc bỏ phiếu chấm-dứt.

Điều 37: Việc kiểm phiếu phải được tiến-hành ngay sau khi công-việc bỏ phiếu chấm-dứt, và phải được thực-hiện một cách công-khai.

           Một thành-viên của Thư-Ký Đoàn mở phiếu cử-tri đoàn đã bầu, các thành-viên Kiểm-Soát Đoàn đọc kết-quả phiếu cử-tri đoàn đã bầu, và chuyển phiếu cử-tri đoàn đã bầu đến Chủ-Tọa Đoàn để minh-chứng.  Các thành-viên còn lại của Thư-Ký Đoàn làm công-tác ghi-chép và lập biên-bản bầu-cử.

Điều 38: Kết-quả kiểm phiếu phải được ghi nhận rõ ràng trong biên-bản bầu-cử và được ký-tên bởi tất cả thành-viên của Thư-Ký Đoàn, Kiểm-Soát Đoàn, và Chủ-Tọa Đoàn.

Điều 39:    Chủ-Tọa Đoàn công-bố kết-quả bán chánh-thức sau khi hoàn-thành việc kiểm phiếu.  Kế tiếp, Chủ-Tọa Đoàn sẽ dành 15 phút cho các khiếu-nại nếu có.

CHƯƠNG VII

Khiếu-Nại

Điều 40:    Các ứng-cử viên, hoặc người được đề-cử chính-thức có quyền khiếu-nại về việc làm tắc-trách, hay việc kiểm phiếu không chính-xác của Ban Tổ-Chức Bầu-Cử, hay nêu ra kết-quả bầu-cử không trung-thực, thiếu chính xác (vì lý-do gì?), v.v...  Chủ-Tọa Đoàn, với tư-cách là những người được tín-nhiệm đứng ra tổ-chức bầu-cử, sẽ cứu-xét và quyết-định.

CHƯƠNG VIII

Công-Bố Đắc-Cử và Lễ Tuyên-Thệ Nhậm-Chức

Điều 41: Chủ-Tọa Đoàn, thay mặt Ban Tổ-Chức Bầu-Cử, công-bố kết-quả đắc-cử của Tân Hội Trưởng BTS\TƯHN\GH\PGHH.

Điều 42: Chủ-Tọa Đoàn tuyên-bố cho nghỉ giải-lao khoảng 2 giờ để tân Hội Trưởng có dịp mời các đồng-đạo có đạo-hạnh, kinh-nghiệm hoạt-động giáo-sự, và khả-năng thích-hợp vào các chức-vụ trong Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo.

Điều 43: Ban Tổ-Chức Bầu-Cử có trách-nhiệm hoàn thành và giao biên-bản tổ-chức bầu-cử (đã được ký-tên như Điều 38 nói trên) cho tân Hội Trưởng để lưu-giữ.

Điều 44: Sau khi nghỉ giải-lao, lễ trình-diện tân Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo trước Đại-Hội Đạo.  Các chức-vụ khiếm-khuyết sẽ được bổ-sung bằng văn-thư chính-thức của tân Hội Trưởng trong vòng một tháng sau ngày bầu-cử.

Điều 45: Tân BTS\TƯHN\GH\PGHH nguyện hương trước ngôi Tam-Bảo và tuyên-thệ trước chân dung Đức Huỳnh Giáo-Chủ.

Điều 46:  Bài Thông-điệp của buổi lễ Kỷ-Niệm Ngày Khai Đạo 18/5 âm lịch (theo sau ngày Đại-Hội Đạo) sẽ do Hội Trưởng vừa mãn-nhiệm đọc.  Kế tiếp, chính Hội Trưởng vừa mãn-nhiệm sẽ giới-thiệu tân Hội Trưởng, và tân Hội Trưởng sẽ có vài lời cảm tạ và ra mắt tân BTS\TƯHN\GH\PGHH với các tôn-giáo bạn, đồng-hương, đồng-đạo, và các cơ-quan truyền-thông báo-chí trong buổi lễ (xem Phụ-Chú 12).

Điều 47:    Bản Điều-Lệ Ứng-Cử, Đề-Cử, và Bầu-Cử BTS\TƯHN\GH\PGHH nầy tổng-cộng có 8 chương và 47 điều khoản.  Bản Điều-Lệ nầy là văn-kiện chính-thức áp-dụng cho việc tổ-chức bầu-cử BTS\TƯHN\GH\PGHH sau nầy, như trong Điều 16-e Điều-Lệ và Nội-Quy (ĐL & NQ) của Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo đã viện-dẫn (xem Phụ-Chú 13).

 

                               Làm tại Hoa-Kỳ, ngày 15 tháng 12 năm 2010.

                                 TM. BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI,

                               CHÁNH THƯ-KÝ,                      HỘI TRƯỞNG,

 
                                                           (Ấn Ký)
 
                                      LÊ-NGỌC-ANH              NGUYỄN-THÀNH-LONG
 
 

Phụ-Chú:

(1)        Chúng ta không nên đòi-hỏi những người được chọn-lựa và bổ-nhiệm bởi Hội Trưởng phải được sự chấp-thuận của đa-số cử-tri đoàn hoặc của Đại-Hội Đạo bởi vì: Đây là “những người hoạt-động không lương-bổng để lập công-đức”, chứ không phải được trả lương như trong nội-các của chính-phủ, nên khi Tổng-Thống đề-nghị bổ-nhiệm thì phải được Quốc-Hội biểu-quyết chấp-thuận.  Nếu chúng ta đòi-hỏi những vị được tân Hội Trưởng bổ-nhiệm phải được Đại-Hội Đạo hoặc đa-số cử-tri đoàn chấp-thuận, thì chúng ta sẽ lâm vào tình-trạng các chức-vụ trong tân BTS sẽ được tân Hội Trưởng chọn nhân-sự tùy theo số phiếu được bầu cao thấp, do vì bị ảnh-hưởng tâm-lý là đã được bầu.  Rốt cuộc hình-thức BTS được bầu chọn giống như trước đây !  Nên nhớ là chúng ta sẽ bầu chọn tân Hội Trưởng với những điều-kiện khá nghiêm-nhặt. Vì vậy, chúng ta cần phải để cho tân Hội Trưởng có quyền hạn rộng-rãi trong việc chọn-lựa các cộng-sự viên thích-hợp, thiện-nguyện của mình.  Được như vậy, tân BTS\TƯHN\GH\PGHH sẽ hoạt-động hữu hiệu hơn. Xin xem kế tiếp về phần trách-nhiệm từ Điều 4 đến 7.

(2)        Để tránh trường-hợp nơi nào được tổ-chức Đại-Hội Đạo là nơi đó sẽ có nhiều ưu-thế do dễ-dàng tập-hợp được đông-đảo đồng-đạo địa-phương đến tham-dự để bầu-cử.  Do đó, nếu áp-dụng phương-thức phổ-thông đầu phiếu trực-tiếp, tức là với tiêu-chuẩn mỗi tín-đồ một lá phiếu thì kết-quả bầu-cử sẽ mất đi tính-chất trung-thực và không công-bình, ảnh-hưởng không tốt đến tinh-thần đoàn-kết của tập thể.

(3)        Để tạo sự công-bằng và vô-tư trong công-tác tổ-chức bầu-cử, cũng như để khuyến-khích các tín-đồ, Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện Địa-Phương về tham-dự Đại-Hội Đạo và Đại Lễ 18/5 được tổ-chức ở cấp trung-ương mỗi năm, nhất là vào dịp tổ-chức bầu-cử.

(4)        Điều-kiện nầy để các Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện Địa-Phương mới thành-lập, hoặc mới xin gia-nhập có thời-gian tìm-hiểu các sinh-hoạt Đạo và nhân-sự điều-hành trong hệ-thống tổ-chức từ trung-ương đến các địa-phương, được như vậy thì việc bầu chọn mới thật sự có ý-nghĩa, công-bình và hợp-lý.

(5)        Để giải thích rõ ràng về điều-kiện nầy, thí-dụ trong hệ-thống Giáo-Hội có tất cả là 12 Ban Trị-Sự Địa-Phương (BTS\ĐP) và 4 Ban Đại-Diện Địa-Phương (BĐD\ĐP), trong đó có 1 BTS\ĐP và 1 BĐD\ĐP mới gia nhập “chưa có đủ tư-cách cử-tri đoàn”, như vậy chỉ có tất cả là 11 BTS\ĐP và 3 BĐD\ĐP là có đủ tư-cách cử-tri đoàn để bầu, nhưng hiện-diện trong ngày Đại-Hội Đạo chỉ có 4 BTS\ĐP và 3 BĐD\ĐP có đủ tư-cách cử-tri đoàn, 1 BTS\ĐP và 1 BĐD\ĐP mới gia nhập. Như vậy, số Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện Địa-Phương hiện-diện có đủ tư-cách cử-tri đoàn để bầu chỉ đạt được 7/14 hợp pháp. Do đó, chưa đạt được túc-số quá bán (8/14) đòi-hỏi.

(6)        Để giải thích rõ ràng về điều-kiện nầy, cũng cùng thí-dụ của Phụ-Chú (5) nói trên: Số cử-tri đoàn hiện-diện là 11 (= 4 BTS\ĐP x 2 phiếu cử-tri đoàn + 3 BĐD\ĐP x 1 phiếu cử-tri đoàn), và tổng-số cử-tri đoàn có đủ tư-cách cử-tri đoàn trực thuộc BTS\TƯHN\GH\PGHH hiện tại để bầu là 25 (= 11 BTS\ĐP x 2 phiếu cử-tri đoàn + 3 BĐD\ĐP x 1 phiếu cử-tri đoàn).  Như vậy, tỷ lệ cử-tri đoàn hiện-diện chỉ đạt được 11/25, chưa đủ túc-số quá bán hợp-lệ là 13/25.

(7)        Chúng ta mong muốn chọn-lựa một chức-sắc lãnh-đạo tôn-giáo phải có “trình-độ văn-hóa” tương-đối khá, thông-thường nó đi đôi với khả-năng điều-hành, phải có trình-độ viết-lách, khả-năng phát-biểu trước công-chúng, hội-họp và phát-biểu ở các lễ-lộc và hội-đoàn bạn, ngay cả trình-độ Anh ngữ để phát-biểu trước cơ-quan công-quyền mà chẳng cần thông-dịch.  Vì vậy, “trình-độ văn-hóa” rất cần-thiết trên phương-diện thực-tế.  Nên nhớ câu Đức Thầy đã dạy: “Tùy phong-hóa dân-sanh phù-hạp” để bầu chọn cho thích-nghi ở hải-ngoại.  Do đó, chúng ta không thể bầu-chọn một chức-sắc lãnh-đạo tôn-giáo có trình-độ văn-hóa quá kém.

(8)        Nguyên-tắc đắc-cử theo đa-số quá bán nầy có nghĩa là người đắc-cử phải đạt được 50% số phiếu cử-tri đoàn đã bầu cho mình một cách hợp-lệ + 1, không kể bầu phiếu trắng hay phiếu bất hợp-lệ.

         Để làm sáng tỏ nguyên-tắc đắc-cử theo đa-số quá bán, xin đưa ra thí-dụ sau đây:  Giả-dụ có tất cả là 20 phiếu cử-tri đoàn đã phân-phối đến các Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện Địa-Phương.  Khi kiểm phiếu đã có 18 phiếu bầu hợp-lệ, 1 phiếu trắng, và 1 phiếu bất hợp-lệ.  Trong trường-hợp chỉ bầu chọn một trong 2 người, người đắc-cử phải có ít nhất là 10 phiếu đã bầu cho mình một cách hợp-lệ trong trường-hợp nầy (tức là 50% x 18 phiếu bầu hợp-lệ + 1 = 10).

(9)        Nếu mỗi bên chỉ đạt được 50% số phiếu bầu hợp-lệ, Hội Trưởng BTS\TƯHN\GH\PGHH vừa mãn-nhiệm sẽ dùng 1 phiếu cử-tri đoàn “đặc-biệt” của mình để bầu chọn người đắc-cử.  Đây là một việc làm cần-thiết và hợp-lý bởi vì vị Hội Trưởng vừa mãn-nhiệm là người đã được bầu chọn chính-thức trước đây và đã đạt được số phiếu cao nhất.  Đây là trường-hợp hi hữu, nhưng cũng có thể xảy ra.

         Cũng cùng thí-dụ của Phụ-Chú (8) nói trên, trong trường-hợp chỉ bầu chọn một trong 2 người và mỗi người chỉ đạt được 9 phiếu bầu cho mình.

(10)    Cũng cùng thí-dụ của Phụ-Chú (8) nói trên, ứng-cử viên hay người được đề-cử duy nhứt chỉ đạt được 9 phiếu bầu “Tín-Nhiệm”, tức là được 50% số phiếu bầu hợp-lệ.

(11)    Cũng cùng thí-dụ của Phụ-Chú (8) nói trên, ứng-cử viên hay người được đề-cử duy nhứt chỉ đạt ít hơn 9 phiếu bầu “Tín-Nhiệm”, tức là dưới 50% số phiếu bầu hợp-lệ.

(12)    Bởi vì một tân Hội Trưởng vừa được bầu chọn trong ngày Đại-Hội Đạo, rất bận-rộn trong việc chọn-lựa các Trị-Sự Viên trong tân Ban Trị-Sự, lại còn phải viết bài Thông-Điệp Đại Lễ qua đêm để chuẩn-bị cho ngày hôm sau.  Như vậy, hoàn-cảnh thực tế là không hợp-lý vì đã đặt quá nhiều công-việc và áp-lực cho tân Hội Trường trong một thời-gian rất ngắn.  Vị cựu Hội Trưởng vừa mãn-nhiệm cần phải giúp-đỡ tân Hội Trưởng trong công-tác nầy, và đồng thời để giới-thiệu tân Hội Trưởng BTS\TƯHN\GH\PGHH với các tôn-giáo bạn, đồng-hương, đồng-đạo, và các cơ-quan truyền-thông báo-chí trong buổi lễ.

(13)    Bản Điều-Lệ nầy được hình thành là do kết-quả của đại đa-số “ĐỒNG Ý” cho từng điều khoản trong các Phiếu Góp Ý của tất cả Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện Địa Phương trực thuộc hệ-thống Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo tại hải-ngoại.

 
 
Comments