f) Quyển Trung Tập 2/2

 

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

NĂM THỨ 36

(1939 – 1975)

---oOo---

 

 

 

 

SẤM GIẢNG

THI VĂN TOÀN BỘ

 

 

CHÚ  GIẢI

 

QUYỂN TRUNG

TẬP 2/2

 

CÁC BÀI PHÁP-LUẬN

 

 

CHÁNH VĂN : ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ

                                                                     CHÚ GIẢI  : THIỆN TÂM

 

 

 

 

(LƯU HÀNH NỘI BỘ)

 
 
 
CHÚ GIẢI CÁC BÀI PHÁP LUẬN
(trang 445 - 460 SGTVTB 2004)
 

 XUẤT XỨ VÀ VĂN THỂ

        Đây là loạt bài Pháp luận nằm trong Thi Văn Giáo Lý Toàn Bộ, do Đức Thầy sáng tác năm Nhâm Ngũ (1942). Lúc đó Ngài đang lưu trú tại nhà ông Ký Giỏi (Bạc Liêu). Ngài viết các bài nầy bằng thể văn xuôi (tản văn), lối thuyết giáo. (Lẽ ra chúng tôi phải soạn bài Thập Nhị Nhân Duyên trước, nhưng vì theo lời ông Nguyễn Chi Diệp kể lại là Đức Thầy cho biết bài Thập Nhị Nhân Duyên và Môn Hoàn Diệt nằm trong Tứ Diệu Đề; nên chúng tôi soạn bài Đức Phật Đối Với Chúnh Sanh trước. Còn bài Thập nhị Nhân Duyên để sau soạn chung với bài “Sơ Giải Tứ Diệu Đề”)