4) Phương Danh Ấn Tống (tiếp theo)

PHƯƠNG DANH ẤN TỐNG

( Tiêp theo  Quyển Thượng, Tập 2/3 )

 

Đợt 3 :

Ô. Nguyễn Tấn Ngô                                $100.00

Ô. Bà Nguyễn Trung Hừng                     $100.00

Ô. Bà Võ Thành Nhựt                             $100.00

Ô. Bà Nguyễn Thanh Dân                         $20.00

Bà Cao Thị Nỏn                                         $20.00

Ban Trị Sự PGHH Georgia                      $450.00

Ban Trị Sự PGHH Houston                     $200.00

 

         Tổng cộng :                                US$990.00

 

 

KẾT TOÁN :

 

Phần Thu :

 Đợt 1 :                                          $12,456.64

 Đợt 2 :                                            $1,341.16

       Đợt 3 :                                               $990.00
 

            Tổng Thu :                    US$14,787.80

 

Phần Chi :

  Chi Đợt 1 :                                    $2,429.90

  Chi Đợt 2 :                                    $2,200.00

  ( Ấn phí Tập 2/3: $1750 + Shipping : $450 )

            Tổng Chi :                      US$4,629.90

 

Tồn quỹ: US$10,157.90

Comments