2011-11-15 Kết-quả bầu-cử Tân Ban Trị-Sự Hoa-Thịnh-Đốn và Vùng Phụ-Cận

TÂN BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO

VÙNG HOA THỊNH ĐỐN VÀ PHỤ CẬN, HOA KỲ

             Chiếu Nội Qui Ban Trị Sự Vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận;

            Chiếu Biên bản ngày 25 tháng 9 năm 2011 về việc bầu Hội Trưởng Ban Trị Sự Vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận nhiệm kỳ 2011-2013;

            Thể theo sự chấp nhận của các đồng đạo trong Vùng về lời mời tham gia công tác giáo sự của Đồng đạo Tân Hội Trưởng,

            Nay công bố thành phần Ban Cố Vấn và Ban Trị Sự Giáo Hội PGHH Vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận như sau:

 THÀNH PHẦN BAN CỐ VẤN :

            Qúi Đồng Đạo: Hà Công Tư (ĐT: 240-447-6151), Trần Văn Mết (ĐT: 301-595-2873), Lê Văn Khương (ĐT: 301-592-0042), Nguyễn Văn Miêng (ĐT: 301-498-4838), Văn thế Vĩnh (ĐT: 240-506-8736), Trần Quốc Sĩ (ĐT: 240-447-5549).

 

THÀNH PHẦN BAN TRỊ SỰ :

            Hội Trưởng:                            Trần Phú Hữu (ĐT: 301-604-8260)

            Phó Hội Trưởng Nội Vụ:      Võ thành Nhựt (ĐT: 301-233-9780)

            Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ: Phan Văn Bề (ĐT: 301-605-3214)

            Thư Ký:.                                  Hà Nhân Sinh (ĐT:240-447-5126)

                                                             Võ Thanh Nhã (ĐT: 301-370-4681)

            Thủ Bổn:                                 Nguyễn Bach Tuyết (ĐT: 301-595-2873)

            Kiểm Soát:                              Nguyễn Văn Miêng (ĐT: 301-498-4838)

 

            Ban Phổ Thông Giáo Lý:      Đỗ Thành Luông (ĐT: 703-212-3486)

                                                             Phan Nhất Lĩnh (ĐT: 240-330-0856)

            Ban Tổ Chức:                         Đoàn Ngọc Ẩn (ĐT: 240-381-3589)

                              Hà Trung Tính (ĐT: 240-505-7756)

            Ban Xã Hội:                           Nguyễn Thị Bưởi (ĐT: 703-408-5236)

            Ban Thông Tin, Liên Lạc:   Trịnh Sanh phát (ĐT: 703-302-9094)

                                                             Nguyễn Văn Quang (ĐT: 571-278-4015)

                                   

Kính gởi:                                                   Hoa Thịnh Đốn, ngày 15 tháng 11 năm 2011

Ban Trị Sự Trung Ương                                                TM. BAN TRỊ SỰ

            “để kính tường trình”

Quí đồng đạo Thành viên Ban Cố Vấn                                 (Ấn &Ký)

            “để kính tường”

Quí đồng đạo Thành viên Ban Trị Sự                               TRẦN PHÚ HỮU

            “để tường hành”

Hồ sơ và lưu. 
 
Comments