2013-12-30 Chính-thức Chuẩn-nhận và Chúc-mừng Tân Ban Trị-Sự PGHH Toronto và Các Vùng Phụ-Cận

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO

BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

4141 – 11th Ave., Sacramento, CA. 95817, USA.

Tel. 905-619-0398   916-731-8331   Fax. 905-619-0398

E-mail:  btstuhn.ghpghh@gmail.com

Số: 33/BTSTƯHN/VT

Kính gửi:   Ban Trị-Sự PGHH Toronto và Các Vùng Phụ-Cận

                 130 Bowles Dr., Ajax, ON L1T 4C2, Canada

                 Tel:  (905) 619-0398    E-mail: btsghpghh.toronto@bell.net

Trích yếu: V/v Chính-thức Chuẩn-nhận và Chúc-mừng Tân Ban Trị-Sự PGHH Toronto và Các Vùng Phụ-Cận.

Tham chiếu: - Ðiện-thư phúc-trình ngày 29-12 về kết-quả bầu-cử ngày 15-9-2013 của Ban Trị-Sự PGHH Toronto và Các Vùng Phụ-Cận, nhiệm-kỳ 2013 – 2015.
                    - ĐIỀU-LỆ và NỘI-QUY (Điều 24 & 25) của Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo ban hành ngày 27-12-2003.

      Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo hoan-hỷ nhận được Ðiện-thư phúc-trình của Ban Trị-Sự PGHH Toronto và Các Vùng Phụ-Cận đã thành-công tốt đẹp trong công-tác bầu Ban Trị Sự nhiệm-kỳ 2013 – 2015 vào ngày 15 tháng 9 năm 2013 với thành-phần như sau:

      Cố-Vấn:  Tu-sĩ Trần-Huệ-Hạnh

      Cố-Vấn:  Trần-Thị-Lang

      Hội-Trưởng:       Nguyễn-Trung-Hiếu

      Phó Hội-Trưởng: Huỳnh Thị Hồng-Nhung

      Thư-Ký:             Nguyễn Thị Thu-Nga

      Thủ-Bổn:           Võ-Mộng-Hoàng

      Trưởng-Ban Phổ-Thông Giáo-Lý:  Lương-Văn-Chum

      Trưởng-Ban Kiểm-Soát:               Đoàn-Hồng-Võ

      Trưởng-Ban Tổ-Chức:                  Nguyễn-Minh-Hiển

      Trưởng-Ban Xã-Hội:                    Giang-Ngọc-Hương

      Trưởng-Ban Truyền-Thông:          Tôn-Ngọc-Quang

      Trưởng-Ban Ẩm-Thực:                 Võ-Tuyết-Đông

      Các Chức-Vụ còn lại sẽ được bổ-túc sau, tùy theo nhu-cầu và điều-kiện nhân sự.

      Kết-quả tốt đẹp có được là do thiện-chí, quyết-tâm, tích-cực dấn thân phục-vụ cho Ðạo của toàn-thể Tín-đồ, Ðồng-đạo của Toronto và Các Vùng Phụ-Cận.

      Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại (BTSTƯHN) chính-thức chuẩn-nhận kết-quả bầu-cử và nồng-nhiệt chào mừng Tân Ban Trị-Sự PGHH Toronto và Các Vùng Phụ-Cận nhiệm-kỳ 2013 – 2015. Với thành-phần Trị-Sự-Viên đầy đủ kiến-thức sâu rộng về lịch-sử, giáo-lý Ðạo, kinh-nghiệm dồi-dào, thâm-niên trong sinh-hoạt giáo-sự và hành-đạo, BTSTƯHN tin-tưởng Tân Ban Trị-Sự PGHH Toronto và Các Vùng Phụ-Cận sẽ củng-cố thêm sự đoàn-kết nội-bộ quí-báu đã tạo được từ trước đến nay, làm việc hài-hòa, hợp-tác chặt-chẽ và thành-công mỹ-mãn trong công-việc điều-hành giáo-sự, tu học, phát-huy và bảo-vệ Ðạo-pháp.

      Nguyện cầu Ơn-Trên Thầy Tổ gia hộ cho Quý Tân Ban Trị-Sự cùng toàn-thể  Đồng-Ðạo Toronto và Các Vùng Phụ-Cận luôn được thân tâm an-lạc, đạo-tâm kiên-cố, thăng-tiến trên con đường tu-hiền hành-đạo.

                                                                             Hoa kỳ, ngày 30 tháng 12 năm 2013

                                                                        TM. BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

                                                                                             HỘI-TRƯỞNG

 

                                                                                                  (ấn ký)

 

                                                                                      NGUYỄN-TRUNG-HIẾU

 

Bản Sao kính gởi:

- Quý Vị Cố-Vấn và Trị-Sự-Viên BTSTƯHN,

- Quý BTS và BĐD Địa-Phương trực thuộc

   “Để kính thông-báo.”

- Hồ Sơ / Lưu.

Comments