2013-12-11 Phân-Ưu Đồng-Đạo Niên-Lão PHAN-THỊ-TƯ

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO

BAN TRỊ-SỰ TORONTO VÀ CÁC VÙNG PHỤ CẬN

130 Bowles Dr., AJAX, Ontario L1T 4C2, CANADA

Tel. 905-619-039    E-mail: btsghpghh.toronto@bell.net

*****************

 

PHÂN-ƯU

         Ban Trị-Sự Phật-Giáo Hòa-Hảo Toronto và Các Vùng Phụ-Cận vô cùng xúc-động nhận được tin hiền-thê của Đồng-Đạo Niên-Lão Võ-Văn-Thơi và cũng là thân-mẫu của Đồng-Đạo Võ Thị Mộng-Hoàng, đó là

Đồng-Đạo Niên-Lão PHAN-THỊ-TƯ

Sanh ngày 25 tháng 2 năm 1931 (nhằm ngày mùng 9 - 1 năm Tân-Mùi)

tại xã Bình-Đức, thành-phố Long-Xuyên, tỉnh An-Giang, Việt-Nam.

Từ trần lúc 0 giờ 50 phút sáng ngày 11 tháng 12 năm 2013

(nhằm ngày mùng 9 tháng 11 năm Quý-Tỵ)

tại bịnh-viện Hamilton, tỉnh-bang Ontario, Canada.

HƯỞNG THỌ 83 TUỔI

         Toàn thể Đồng-đạo và Trị-Sự Viên Ban Trị-Sự Phật-Giáo Hòa-Hảo Toronto và Các Vùng Phụ-Cận xin đồng thành tâm cầu-nguyện: Nhờ ơn Ðức Phật từ-bi cứu-độ vong-linh Đồng-Đạo Niên-Lão PHAN-THỊ-TƯ được thoát chốn mê-đồ, vãng-sanh miền Cực-Lạc. Nam-Mô A-Di-Đà Phật!

         Thành kính chia buồn cùng Đồng-Đạo Niên-Lão Võ-Văn-Thơi, Đồng-Đạo Võ Thị Mộng-Hoàng và tang quyến.

                    Toronto, ngày 11 tháng 12 năm 2013

              TM. BTS PGHH Toronto và Các Vùng Phụ-Cận

                                  Phó Hội Trưởng

 

 

                          Huỳnh Thị Hồng-Nhung


Comments