2012-08-26 Lễ Vu-Lan năm Nhâm-Thìn 2012

Lễ VU-LAN năm Nhâm-Thìn 2012

         Ban Trị-Sự PGHH Toronto và Các Vùng Phụ-Cận đã tổ-chức Lễ VU-LAN vào ngày Chủ Nhật 26 tháng 8 năm 2012, từ 11 giờ sáng đến 4 giờ chiều tại Armour Heights Community Centre, 2140 Avenue Rd., Toronto.  Chương-trình buổi lễ gồm có:

1.    Nghi lễ và Cầu nguyện theo truyền-thống PGHH (Lương-Văn-Chum phụ-trách),

2.    Pháp luận đề tài “Ý-Nghĩa Lễ Vu-Lan và Chữ HIẾU trong Giáo-Lý Phật-Giáo Hòa-Hảo” (do Nguyễn-Trung-Hiếu phụ-trách),

3.    Ngâm thơ về Ý-Nghĩa của Mười Điều Ơn: “Vẹn mười ơn mới đạo làm con, Lúc sanh sống chớ nên phụ-bạc... Sau sẽ có Phật Tiên tại thế. (trang 83 – 85 SGTVTB 2004 do Giang-Ngọc-Hương phụ-trách),

4.    Nghỉ giải khát 30 phút (từ  12:00 – 12:30),

5.    Thảo-luận đề-tài “Để hiểu Phật-Giáo Hòa-Hảo” (do Lương-Văn-Chum phụ-trách),

6.    Dùng bữa cơm chay thân-mật trong tình đồng-đạo,

7.    Họp bàn về hoạt-động giáo-sự tương-lai tại địa-phương (từ 2:00 – 3:30).

 

Nghi lễ và Cầu nguyện theo truyền-thống PGHH.

Nghi lễ và Cầu nguyện theo truyền-thống PGHH.

Nghi lễ và Cầu nguyện theo truyền-thống PGHH.

 

 

 
ĐĐ. Nguyễn-Trung-Hiếu trình-bày “Ý-Nghĩa Lễ Vu-Lan và Chữ HIẾU trong Giáo-Lý Phật-Giáo Hòa-Hảo”.
ĐĐ. Nguyễn-Trung-Hiếu trình-bày “Ý-Nghĩa Lễ Vu-Lan và Chữ HIẾU trong Giáo-Lý Phật-Giáo Hòa-Hảo”.
 
ĐĐ. Giang-Ngọc-Hương diễn ngâm một đoạn trong Quyển I: Sấm Giảng Khuyên Người Đời Tu-Niệm (Mười Điều Ơn).
ĐĐ. Giang-Ngọc-Hương diễn ngâm một đoạn trong Quyển I: Sấm Giảng Khuyên Người Đời Tu-Niệm (Mười Điều Ơn).
 
ĐĐ. Lương-Văn-Chum thảo-luận đề-tài: “Để hiểu Phật-Giáo Hòa-Hảo”.
ĐĐ. Lương-Văn-Chum thảo-luận đề-tài: “Để hiểu Phật-Giáo Hòa-Hảo”.
 
 
Comments