2013-05-05 Chính-thức Chuẩn-nhận và Chúc mừng Tân BTS PGHH Stockton.

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO

BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

4141 – 11th Ave., Sacramento, CA. 95817, USA.

Tel. 905-619-0398   916-731-8331   Fax. 905-619-0398

E-mail:  btstuhn.ghpghh@gmail.com

Domain: www.phatgiaohoahao.net

Số: 25/BTSTƯHN/VT

Kính gởi:   Tân Ban Trị-Sự Phật-Giáo Hòa-Hảo Stocton

                  2965 Saxton Drive, Stockton, CA 95212, USA.

Trích yếu:  Chính-thức Chuẩn-nhận và Chúc mừng Tân BTS PGHH Stockton.
Tham chiếu:  Thư Mời Khánh Thành Hội Quán Ban Trị Sự Stockton Và Vùng Phụ Cận.
 
         Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo hoan-hỉ nhận được Thư Mời về việc Khánh Thành Hội Quán và ra mắt tân Ban Trị Sự Stockton và Vùng Phụ Cận, nhiệm kỳ 2013 – 2015 với thành phần sau đây:

·       Cố Vấn: Đ/đ Niên Lão Phạm Bình Tây

·       Cố Vấn: Đ/đ Niên Trưởng Trần Văn Ẩn

·       Hội Trưởng:                           Đ/đ Lê Kiến Trúc

·       Phó Hội Trưởng Nội vụ:           Đ/đ Dennis Khương

·       Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ:       Đ/đ Lê Tích Thiện

·       Thư Ký:                                 Đ/đ Huỳnh Phương

·       Thủ Bổn:                               Đ/đ Phạm Loan Chi

·       Trưởng Ban Tổ Chức:             Đ/đ Huỳnh Văn Hiên

·       Trưởng Ban Phổ Thông Giáo Lý: Đ/đ Dennis Khương

         Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại nồng-nhiệt chúc mừng toàn thể đồng-đạo Stockton và Vùng Phụ-Cận; đồng thời, chính-thức chuẩn-nhận tân BTS PGHH Stockton và Vùng Phụ-Cận nhiệm kỳ 2013 – 2015. Với thành-phần Trị-sự-viên đa-số đầy đủ kiến-thức dồi-dào về lịch-sử, giáo-lý Ðạo, kinh-nghiệm trong sinh-hoạt giáo-sự và hành-đạo, phối-hợp với nhiều đồng-đạo trẻ đầy nhiệt tình và rất tích-cực, BTSTƯHN tin-tưởng tân BTS Stockton sẽ tạo được sự đoàn-kết nội-bộ, làm việc hài-hòa, hợp-tác chặt-chẽ và thành-công mỹ-mãn trong công-việc điều-hành giáo-sự, tu học, bảo-vệ và phát-huy Ðạo-pháp.

         Nguyện-cầu Ơn-Trên Thầy Tổ gia-hộ cho Quý Tân Ban Trị-Sự cùng toàn-thể Đồng-Ðạo Stockton và Vùng Phụ-Cận luôn được thân tâm an-lạc, đạo-tâm kiên-cố, thăng-tiến trên con đường tu-hiền hành-đạo.
 

                                                                                                      Hoa Kỳ, ngày 05 tháng 5 năm 2013

                                                                                           TM. BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

                                                                                                                     HỘI-TRƯỞNG

Bản Sao kính gởi:

- Quý Vị Cố-Vấn và Trị-Sự-Viên BTSTƯHN

- Quý BTS và BĐD Địa-Phương                                                                          (ấn ký)

   “Để kính tường và thông-báo.”   

- Hồ-Sơ / Lưu     

 

                                                                                                             NGUYỄN-TRUNG-HIẾU

Comments