2013-01-24 Chuẩn-nhận và Chúc mừng Tân BTS PGHH Sacramento

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO

BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

4141 – 11th Ave., Sacramento, CA. 95817, USA.

Tel. 905-619-0398   916-731-8331   Fax. 905-619-0398

E-mail:  btstuhn.ghpghh@gmail.com

Domain: www.phatgiaohoahao.net

Số: 22/BTSTƯHN/VT

Kính gởi:   Tân Ban Trị-Sự Phật-Giáo Hòa-Hảo Sacramento

                 10450 Calvine Rd., Sacramento, CA 95829, USA.

Trích yếu:      Chính-thức Chuẩn-nhận và Chúc mừng Tân BTS PGHH Sacramento.

Tham chiếu:  Phúc-trình kết-quả bầu cử ngày 05-1-2013 của Tân BTS PGHH Sacramento.

         Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo hoan-hỉ nhận được Văn Thư phúc trình của Ban Trị Sự PGHH Sacramento về Tân Ban-Trị Sự đã được bầu ra trong phiên họp ngày 30 tháng 12 năm 2012, nhiệm kỳ 2012 – 2014 với thành phần sau đây: 

·       Cố Vấn: Đ/đ Khương Đen

·       Cố Vấn: Đ/đ Huỳnh văn Hoài

·       Hội Trưởng:                     Đ/đ Huỳnh Văn Liêm

·       Phó Hội Trưởng Nội vụ:     Đ/đ Nguyễn Văn Hiệp

·       Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ: Đ/đ Trần Quang Huy

·       Thư Ký:                           Đ/đ Nguyễn Thanh Phương

·       Thủ Bổn:                         Đ/đ Huỳnh Ngọc Ẩn

·       Phó Thủ Bổn:                   Đ/đ Long Quân

·       Trưởng Ban Kiểm Soát:              Đ/đ Trì Ngọc Diệp

·       Trưởng Ban Phổ Thông Giáo Lý:  Đ/đ Lê Công Nghệ

·       Trưởng Ban Văn Hóa Xã Hội:      Đ/đ Quách Tường

·       Trưởng Ban Liên Lạc:                 Đ/đ Huỳnh Long Giang

·       Trưởng Ban Tổ Chức:                 Đ/đ Nguyễn Kim Sơn

·       Phó Ban Tổ Chức:                      Đ/đ Nguyễn Minh

 

        Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại chính-thức chuẩn-nhận và nồng-nhiệt chào mừng tân BTS PGHH Sacramento nhiệm kỳ 2012 – 2014. Với thành-phần Trị-sự-viên đa-số đầy đủ kiến-thức sâu rộng về lịch-sử, giáo-lý Ðạo, kinh-nghiệm dồi-dào, thâm-niên trong sinh-hoạt giáo-sự và hành-đạo, BTSTƯHN tin-tưởng Tân BTS Sacramento sẽ tạo được sự đoàn-kết nội-bộ, làm việc hài-hòa, hợp-tác chặt-chẽ và thành-công mỹ-mãn trong công-việc điều-hành giáo-sự, tu học, bảo-vệ và phát-huy Ðạo-pháp.

         Nguyện-cầu Ơn-Trên Thầy Tổ gia-hộ cho Quý Tân Ban Trị-Sự cùng toàn-thể Đồng-Ðạo Sacramento luôn được thân tâm an-lạc, đạo-tâm kiên-cố, thăng-tiến trên con đường tu-hiền hành-đạo.

                                                                                                  Hoa Kỳ, ngày 24 tháng 1 năm 2013

                                                                                        TM. BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

                                                                                                                       HỘI-TRƯỞNG

Bản Sao kính gởi:

- Quý Vị Cố-Vấn và Trị-Sự-Viên BTSTƯHN

- Quý BTS và BĐD Địa-Phương                                                                           (đã ấn ký)

   “Để kính tường và thông-báo.”   

- Hồ-Sơ / Lưu     

                                                                                                                NGUYỄN-TRUNG-HIẾU

Comments