Sinh-Hoạt

Hình ảnh Sinh Hoạt của Giáo Hội PGHH Sacramento 
 
 
 
 
Diễn hành xe hoa trong ngày Hội chọ Tết do Cộng đồng Việt Nam tại Sacramento tổ chức năm 2007.
 
Bữa cơm chay ngoài trời tại Hội Quán
 
Gian hàng PGHH trong Hội chọ Tết VN
 
 
Hội Quán PGHH trong giờ Sinh hoạt
 
Bên trong Hội quán trong ngày Lễ Đạo
 
Nghi thức PGHH trong ngày Lễ Đạo
 
 Thành phần BTS nhiệm kỳ 2008-2012
 
Gian hàng ấn tống Sấm Giảng và CD trong Hội chợ Tết 
 
 
Hành lễ theo nghi thức PGHH