2012-09-13 Chuẩn-nhận và Chúc mừng Tân BTS PGHH Calgary

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO

BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

4141 – 11th Ave., Sacramento, CA. 95817, USA.

Tel. 905-619-0398 916-731-8331 Fax. 905-619-0398

E-mail: btstuhn.ghpghh@gmail.com

Domain: www.phatgiaohoahao.net

Số: 20/BTSTƯHN/VT

Kính gởi:            Tân Ban Trị-Sự Phật-Giáo Hòa-Hảo Calgary

                           # 207, 1830-52 St. S.E., Calgary, Alberta T2B 1N1, Canada

                          Tel: (403) 280-1825    (403) 203-7029

                          E-mail: pghhcalgary@gmail.com

Trích yếu:          Chính-thức Chuẩn-nhận và Chúc mừng Tân BTS PGHH Calgary.

Tham chiếu:      Phúc-trình kết-quả bầu cử ngày 10-9-2012 của Tân BTS PGHH Calgary.

         Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo hoan-hỉ nhận được Văn Thư phúc trình của Ban Trị Sự PGHH Calgary về Tân Ban Trị Sự đã được bầu ra trong  phiên họp ngày 12 tháng 8 năm 2012, nhiệm kỳ 2012 – 2014 với thành phần sau đây:

·       Hội Trưởng:             Đ/đ Nguyễn Ái Thế

·       Phó Hội Trưởng:       Đ/đ Trần Văn Nam

·       Thư Ký:                   Đ/đ Bùi Quốc Công

·       Thủ Bổn:                 Đ/đ Trần Hồng Châu

·       Trưởng Ban Kiểm Soát:              Đ/đ Đỗ Quang Tiến

·       Trưởng Ban Phổ Thông Giáo Lý:  Đ/đ Nguyễn Ái Thế

·       Trưởng Ban Thanh Thiếu Niên:    Đ/đ Vũ Hạnh

·       Cố Vấn BTS PGHH Calgary: Đ/đ Nguyễn Ngọc Hà

         Ðây là thành quả tốt đẹp rất khích lệ do thiện chí, quyết tâm, tích cực dấn thân phục vụ  cho Ðạo của toàn thể Tín Ðồ, Ðồng Ðạo của Calgary.

         Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại chính-thức chuẩn-nhận và nồng-nhiệt chào mừng tân BTS PGHH Calgary nhiệm kỳ 2012 – 2014. Với thành-phần Trị-sự-viên đa-số đầy đủ kiến-thức sâu rộng về lịch-sử, giáo-lý Ðạo, kinh-nghiệm dồi-dào, thâm-niên trong sinh-hoạt giáo-sự và hành-đạo, BTSTƯHN tin-tưởng Tân BTS Calgary sẽ tạo được sự đoàn-kết nội-bộ, làm việc hài-hòa, hợp-tác chặt-chẽ và thành-công mỹ-mãn trong công-việc điều-hành giáo-sự, tu học, bảo-vệ và phát-huy Ðạo-pháp.

         Nguyện cầu Ơn-Trên Thầy Tổ gia hộ cho Quý Tân Ban Trị-Sự cùng toàn-thể Đồng-Ðạo Calgary luôn được thân tâm an-lạc, đạo-tâm kiên-cố, thăng-tiến trên con đường tu-hiền hành-đạo.

 

                                                                                                     Hoa Kỳ, ngày 13 tháng 9 năm 2012

                                                                                           TM. BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

                                                                                                                         HỘI-TRƯỞNG

 

                                                                                                                         (đã ấn ký)

 

                                                                                                                   NGUYỄN-TRUNG-HIẾU

Bản Sao kính gởi:

- Quý Vị Cố-Vấn và Trị-Sự-Viên BTSTƯHN

- Quý BTS và BĐD Địa-Phương      

   “Để kính tường và thông-báo.”   

- Hồ-Sơ / Lưu 

   

Comments