2012-02-11 PHÂN-ƯU Gia-Đình Đ/Đ TRỊNH-CÔNG-HIỂN

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO

BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

4141 – 11th Ave., Sacramento, CA. 95817, USA.

Tel. 905-619-0398   916-731-8331   Fax. 905-619-0398

E-mail:  btstuhn.ghpghh@gmail.com

Domain:  www.phatgiaohoahao.net

PHÂN-ƯU

 
                                      Kính gửi:   Gia-đình Cố Đồng-Đạo Trịnh-Công-Hiển

                                 (Kính nhờ BTS GH PGHH Miền Bắc California chuyển dùm)

                         

         Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo vô cùng xúc động nhận được tin:

Đồng-Đạo TRỊNH-CÔNG-HIỂN

Sinh ngày 2 tháng 2 năm 1948 tại Châu Ðốc

Nguyên Trưởng Ban Tổ-Chức của Ban Trị-Sự GH PGHH Miền Bắc California.

MỆNH CHUNG NGÀY 10 THÁNG 2 NĂM 2012

NHẰM NGÀY 19 THÁNG GIÊNG NĂM NHÂM-THÌN,

TẠI SAN JOSÉ, CALIFORNIA, HOA-KỲ

HƯỞNG THỌ 64 TUỔI

         Được biết, đồng-đạo Trịnh-Công-Hiển là một tín-đồ Phật-Giáo Hòa-Hảo trung-kiên, thuần-thành, gương-mẫu, hết lòng dấn-thân phục-vụ Đạo-pháp, đã góp công-sức rất lớn trong việc thành-lập và xây-dựng Ban Trị-Sự Miền Bắc California từ năm 1983 cho đến cuối cuộc đời.

         Thay mặt Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo, xin tán-dương công-đức cao-quí của đồng-đạo Trịnh-Công-Hiển đã đóng-góp cho Đạo-Pháp.

        Toàn thể Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại đồng thành tâm nguyện cầu ơn trên Chư Phật từ-bi cứu độ vong linh Đồng-Đạo Trịnh-Công-Hiển được thoát chốn mê-đồ vãng sanh Miền Cực-Lạc. Nam-Mô A-Di-Đà Phật!

         Thành Kính phân-ưu cùng tang quyến.

                                           Hoa Kỳ, Ngày 11 tháng 2 năm 2012.

                                  T.M. BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

                                                            HỘI-TRƯỞNG,

Bản Sao kính gởi:

- Quý Vị Cố-Vấn và Trị-Sự-Viên BTSTƯHN

- Quý BTS và BĐD Địa-Phương trực thuộc                        

    Kính thông báo.                                      (đã ấn ký)

     Xin tùy-nghi tổ-chức cầu-nguyện.”

- Lưu.

 

                                                                  NGUYỄN-TRUNG-HIẾU
 
 
Comments