2011-12-28 Văn-Thư số 201 về việc bổ sung nhân sự

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO

BAN TRỊ SỰ BẮC CALIFORNIA

1955 Quimby Road #1847 ° San Jose, CA. 95122

Điện thoại: (408) 306-3034 ° Fax: (408) 306-3034 ° email:btsbcl@gmail.com

 ====================================================================

Số: 201/BTSBCA/VT

         Kính gởi: Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo,

         Trích yếu: về việc bổ sung nhân sự của BTS/BCA.

         Căn cứ vào biên bản cuộc họp BTS/BCA ngày 18 tháng 12 năm 2011, chúng tôi có bổ sung nhân sự vào Ban Trị Sự  (BTS) mới như sau:

1.    Ông tân Hội Trưởng: Vương Học Thiêm, nguyên là Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ

2.    Ông tân Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ: Võ Mỹ, nguyên là thành viên thường trực của BTS

3.    Ông Phó Hội Trưởng Nội Vụ: Trịnh Ngọc Yến (không thay đổi)

4.    Ông Trưởng Ban Phổ Thông Giáo Lý: Nguyễn Văn Mậu (không thay đổi)

5.    Thư Ký: Lưu Phước Thiện (không thay đổi)

6.    Thủ bổn: Phạm LệChi (không thay đổi)

         Kính xin BTS/TƯ cập nhật danh sách mới nầy để chúng ta tiện việc liên lạc, và cầu mong quý thành viên trong Ban Trị Sự được thân tâm thường an lạc để phục vụ đạo pháp được kết quả mỹ mản thêm hơn.

Làm tại San Jose ngày 28 tháng 12 năm 2011

TM. BTS/GH/PGHH/BCA

HỘI TRƯỞNG

(Ấn Ký)

VƯƠNG HỌC THIÊM

Comments