2014-04-03 BTSTƯHN Chuẩn-nhận và Chúc-mừng Tân Ban Trị-Sự PGHH Tiểu-Bang Florida

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO

BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

4141  11th Ave., Sacramento, CA. 95817, USA.

Tel. 905-619-0398   916-731-8331   Fax. 905-619-0398


Số: 38/BTSTƯHN/VT

Kính gửi:   Ban Trị-Sự PGHH Tiểu-Bang FLORIDA

                 2973 Bradford Ct., Palmharbour, FL 34685

                 Tel:  (727) 260-9103   (727) 242-2286  E-mail: omon297390@yahoo.com

Trích yếu: V/v Chuẩn-nhận và Chúc-mừng Tân Ban Trị-Sự PGHH Tiểu-Bang Florida.

Tham chiếu:  - Ðiện-thư phúc-trình ngày 28-03-2014 về kết-quả bầu-cử ngày 16-03-2014 của tân Ban Trị-Sự PGHH Tiểu-Bang Florida, nhiệm-kỳ 2014 – 2016.

  - ĐIỀU-LỆ và NỘI-QUY (Điều 24 & 25) của Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo ban hành ngày 27-12-2003.

                   Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo hoan-hỷ nhận được điện-thư phúc-trình của tân Ban Trị-Sự PGHH Tiểu-Bang Florida đã thành-công tốt đẹp trong công-tác bầu Ban Trị-Sự nhiệm-kỳ 2014 – 2016 vào ngày 16 tháng 3 năm 2014 với thành-phần như sau:

                 Cố-Vấn:              BS. Mã Xái

                 Hội-Trưởng:        Nguyễn Văn Bi

                 Phó Hội-Trưởng:  Nguyễn Donald Dũng

                 Thư-Ký:              Nguyễn Mỹ Sương

                 Thủ-Bổn:            Nguyễn Mỹ Sương

                 Trưởng-Ban Ẩm-thực: Nguyễn Thị Nô

                 Các Chức-Vụ còn lại sẽ được bổ-túc sau, tùy theo nhu-cầu và nhân-sự thích-hợp.

                  Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại (BTSTƯHN) chính-thức chuẩn-nhận kết-quả bầu-cử và nồng-nhiệt chào mừng tân Ban Trị-Sự PGHH Tiểu-Bang Florida nhiệm-kỳ 2014 – 2016, đồng thời hợp-thức-hóa việc nâng cấp từ Ban Đại-Diện thành Ban Trị-Sự. Với thành-phần Trị-Sự-Viên đầy đủ kiến-thức sâu rộng về lịch-sử, giáo-lý Ðạo, thâm-niên trong sinh-hoạt giáo-sự và hành-đạo, BTSTƯHN tin-tưởng tân Ban Trị-Sự PGHH Tiểu-Bang Florida sẽ củng-cố thêm sự đoàn-kết nội-bộ quí-báu đã tạo được từ trước đến nay, làm việc hài-hòa, hợp-tác chặt-chẽ và thành-công mỹ-mãn trong công-việc điều-hành giáo-sự, tu học, bảo-vệ và phát-huy Ðạo-pháp.

                  Nguyện cầu Ơn-Trên Thầy Tổ gia hộ cho Quý Tân Ban Trị-Sự cùng toàn-thể Đồng-Ðạo Tiểu-Bang Florida luôn được thân tâm an-lạc, đạo-tâm kiên-cố, thăng-tiến trên con đường tu-hiền hành-đạo.

                                                           Hoa kỳ, ngày 03 tháng 04 năm 2014

                                                   TM. BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

                                                                         HỘI-TRƯỞNG

 

Bản Sao kính gởi:

- Quý Vị Cố-Vấn và Trị-Sự-Viên BTSTƯHN,                   (ấn ký)

- Quý BTS và BĐD Địa-Phương trực thuộc

   “Để kính thông-báo.”

- Hồ Sơ / Lưu.

 

                                                                   NGUYỄN-TRUNG-HIẾU

Comments