2014-03-16 Văn Thư xin chuẩn-nhận nâng cấp thành BTS PGHH Tiểu-Bang FLORIDA

Kính gởi:   Đồng đạo Hội Trưởng Nguyễn Trung Hiếu

                 Ban Trị Sự Trung ương Hải Ngoại Giáo Hội PGHH

 

Trích yếu:  Xin thông báo kết quả bầu cử và chuẩn nhận nâng cấp thành BTS PGHH Tiểu Bang FLORIDA

 

 Theo định kỳ hai tuần họp một lần để sinh hoạt đạo và niệm phật. Sau phần niệm phật, các đồng đạo nhận xét sự cần thiết phát triển sinh-hoạt và mở rộng địa bàn để có thêm đồng đạo tham gia nên đề nghị thành lập Ban Trị Sự PGHH Tiểu Bang Florida. Các đồng đạo đề cử và bầu lên tân Ban Trị Sự PGHH Tiểu Bang Florida nhiệm kỳ 2013-2015 vào ngày 16-3-2014 với thành phần như sau:

 

Hội Trưởng:  Nguyễn Văn Bi

Phó Hội Trường:  Nguyễn Donald Dũng

Thư ký:  Nguyễn Mỹ Sương

Thủ bổn:  Nguyễn Mỹ Sương

Trưởng ban ẩm thực:  Nguyễn Thị Nô

Các chức vụ còn lại sẽ được bổ sung sau khi có nhu cầu và nhân sự thích hợp.

 

Kính mong Đồng đạo Hội Trưởng Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại hợp thức hóa việc nâng cấp và chuẩn nhận cho chúng tôi trở thành Ban Trị Sự PGHH Tiểu Bang Florida với thành phần và nhiệm kỳ như đã nói trên.

 

Kính chúc Đồng đạo Hội Trưởng và Quý Trị Sự Viên trong Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo dồi dào sức khỏe, thân thâm an lạc để phụng sự đạo pháp.

 

Florida, ngày 16 tháng 3 năm 2014

TM. Ban Trị Sự PGHH Tiểu Bang Florida

Hội Trưởng,

 

 

NGUYỄN VĂN BI

Địa chỉ:  2973 Bradford Ct., Palmharbour, FL 34685

Điện thoại:  (727) 242-2286

Email:  omon297390@yahoo.com

Comments