2011/12/28 - NGÓNG TRÔNG THẦY VỀ

           NGÓNG TRÔNG THẦY VỀ

                 Bao năm lưu lạc xứ người,

         Lòng luôn vọng hướng phương trờì quê cha.

                 Cửu-Long giòng nước hiền hòa,

         Nhớ ơn THẦY ở làng HÒA dạy khuyên.

                 Tâm bình lục tự gieo duyên,

         Nguyện cùng Thầy Tổ xa miền trần mê.

                 Cư trần theo hạnh bồ đề,

         Giữ tâm cư sĩ, vẹn bề tứ ân.

                 Trời Đông dần đã vào Xuân.

         Ngậm ngùi thương nhớ đến lần Thầy đi.

                 Thầy khuyên chớ quá thương bi,

         Để Thầy đi dạy khắp kỳ khắp nơi.

                 Nam Việt chưa thuyết hết lời,

         Vội vàng Thầy đã gởi lời chia xa. (1)

                 Núi rừng Thầy mở lối ra,  

         Chỉ cho bổn đạo biết mà nương theo.

                 Thân Thầy dầu lắm nạn eo.!!

         Một lòng Thầy quyết rãi gieo Đạo mầu.

                 Giờ Thầy bận mãi xa đâu !!?

         Chúng con mong mõi Thầy mau mau về.!!

                 Ngóng trông ngấn lệ não nề,

         Tín đồ Pháp nạn, nhiều bề đau thương..!!

                 Một lòng tinh tấn kiên cường,

         Nguyện cùng chư Phật mười phương hộ trì.

                 Nhờ ân đức đấng từ bi,

         Độ cho sanh chúng thoát ly TA BÀ..!!

                 Thiện hiền dự HỘI-LONG-HOA

         Minh Vương Thánh chúa, nhà nhà an vui...

                                                            CHÂU-GIANG   2011

__________________________________________________

(1) Như lời Đức Thầy đã thố lộ:

                          “Để cho Thầy đi dao Ta bà,

                            Đặng dạy kẻ đường xa chưa rõ.”

Comments