a) Đọc Pháp-Luận

PHÁP-LUẬN được trình-bày bởi Tác-Giả