1. Trang Nhà

 

Lời Giới Thiệu

          Kính thưa Quý Đồng-đạo, Thân-hữu và Đồng-hương,

         Nhằm mục-đích phát-huy Chánh-pháp Vô-vi của Đức Phật Thích-Ca từ ngàn xưa truyền lại và phổ-truyền Giáo-lý Phật-Giáo Hòa-Hảo do Đức Huỳnh Giáo-Chủ đã dày công hoằng-hóa từ ngày 18/5 năm Kỷ-Mão (1939), trang nhà Phật-Giáo Hòa-Hảo (PGHH) hân-hoan ra mắt quý đồng-đạo và thân-hữu khắp nơi.

         Đây cũng là diễn-đàn để quý đồng-đạo, thân-hữu, đồng-hương, các Ban Trị-Sự PGHH Địa-Phương và Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo trao-đổi những tin-tức liên-quan đến Giáo-sự và tạo sự liên-lạc dễ-dàng khi cần-thiết.

         Với lập-trường Quốc-Gia Dân-Tộc, chúng tôi luôn nêu cao ngọn cờ Chánh-nghĩa: Tự-Do, Dân-Chủ và Nhân-Bản cho đồng-bào và nhân-loại. Cương-quyết chống lại Độc-Tài dưới bất cứ hình-thức nào và nhất là không chấp nhận thuyết Vô-thần, phi Đạo-đức.

         Đồng-thời với Tôn-chỉ: Phụng-sự Đạo-pháp và Giáo-hội, chúng tôi nhứt tâm nghiêm-chỉnh tuân-hành những ý chỉ quý-báu của Đức Tôn-Sư để lại hầu làm cho Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo ngày càng vững-mạnh, xứng-đáng là một trong những Tôn-giáo sáng-danh trên Thế-giới, dẫn-dắt chúng-sanh tiến đến cõi Đại-đồng, thoát mê về giác như lời Đức Huỳnh Giáo-Chủ hằng mong-ước:

                          Ước-mơ thế-giới lân Hòa-Hảo,

                          Nhà Phật con Tiên hé miệng cười.

         Rất mong được sự đóng-góp nhiệt-tình của Quý Đồng-đạo và Thân-hữu để trang nhà Phật-Giáo Hòa-Hảo luôn là tiếng nói chung của người tín-đồ Phật-Giáo Hòa-Hảo nơi hải-ngoại.

         Trân-trọng cám ơn và kính chào Quý vị,

           Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội PGHH
 

Tin Cập Nhật

 

Tin Cập Nhật

Showing posts 1 - 5 of 63. View more »